Briefing de presă: Proiectul de Lege privind întreținerea și protecția animalelor de companie


Arina Spataru - legea privind întreținerea și protecția animalelor de companie

Stimați cetățeni!


Permiteți-mi să vă prezint Proiectul de lege privind întreținerea și protecția animalelor de companie, care este elaborat în vederea reglementării evidenței animalelor de companie cu și fără adăpost de pe întreg teritoriul R. Moldova, precum și protecția lor.


La nivel de APL de nivel I și II, una dintre cele mai des menționate probleme de către locuitori este problema câinilor fără adăpost. Deseori locuitorii se adresează către aleșii locali, invocând nemulțumirea faptului că mulțimea haitelor de câini fără adăpost blochează accesul la gunoiști, la curțile blocurilor, zonele de acces în instituțiile publice, instituțiile medicale, ferme, întreprinderi private, parcuri, etc. și cer imediat soluționarea acestei probleme.


Lipsa unei reglementări clare la nivel național, precum și lipsa punerii în aplicare a acestei reglementări, creează circumstanțe în care reprezentanții APL-urilor de nivel I și II rămân în imposibilitate de a soluționa problemele invocate, iar bugetele modeste ale localităților nu permit edificarea adăposturilor și întreținerea permanentă a animalelor de companie fără adăpost.


Problema orașelor și municipiilor mari este și mai gravă: chiar dacă

autoritățile au identificat surse și au edificat spații pentru sterilizarea

animalelor fără adăpost, numărul lor pe străzile acestora nu se micșorează, pentru că migrația câinilor din localități mai mici este în permanentă creștere. Corespunzător, eforturile depuse de către aceste autorități sunt zădărnicite.

Iată de ce am decis în luna ianuarie să pornesc un proces amplu de cercetare a problemei animalelor fără adăpost, astfel încât să vin în fața Dumneavoastră cu un proiect amplu, care va putea soluționa problema sistemic.


Pentru început aș dori să mulțumesc din suflet tuturor participanților la cele cinci runde de audieri și consultări, organizate de către OTIP-urile din cele patru zone ale Republicii Moldova și aparte, din Chișinău. 90 de zile de lucru. 28 de pagini. Sute de primari, consilieri locali, municipali, raionali. 20 de asociații interesate și de profil, zeci de cetățeni activi, zeci de apărători ai drepturilor animalelor.


Mă bucur că am reușit împreună să îmbunătățim draftul propus spre consultări, astfel încât să avem Proiectul de Lege privind întreținerea și protecția animalelor de companie îmbunătățit și gata de a fi astăzi înregistrat.


 • În primul rând Acest proiect vine să protejeze animalele de companie cu și fără adăpost în egală măsura.


 • În al doilea rând prin acest proiect de lege vor fi crate pârghii și condiții egale pentru toate primăriile din R. Moldova, indiferent de mărimea lor, ca să se preocupe de monitorizare animalelor de companie fără adăpost și micșorarea populației acestora prin sterilizare.


 • În al treilea rând prin acest proiect de lege noi vom promova programul CSVE ( captare, sterilizare, vaccinare, eliberare) care s-a demonstrat a fi cel mai eficient și uman în vederea micșorării populației animalelor de companie fără adăpost. Totodată, pe termen mediu și lung, programul CSVE este cel mai eficient din punct de vedere financiar, demonstrând transparență și justificare a cheltuielilor banilor publici.


 • În al patrulea rând acest proiect vine cu elaborare Bazei de date electronică unică a animalelor de companie din toate localitățile din Republica Moldova, astfel încât să disciplinăm deținătorii de animale pe deoparte și să avem posibilitatea ca fiecare animal abandonat și pierdut să fie întors acasă.


 • În al cincilea rând acest proiect de lege va contribui la promovarea culturi adecvate a cetățenilor în relațiile cu animalele, educarea şi întărirea atitudinii umane faţă de animale, neadmiterea cruzimii faţă de animale.


În acest proiect de lege:

 • obligam „Consiliile locale de a aproba decizia de a atribui terenuri pentru înhumarea animalelor de companie și pentru groapa Bekker”;

 • Interzicem luptele în care sunt implicate animalele de companie;

 • obligăm sterilizarea animalele de companie, dacă acestea nu sunt crescute „cu scopul de a fi implicate în activități economice (vânzarea, reproducerea, oferirea serviciilor în care sunt implicate animalele de companie (fotografiere, plimbare călare, împerechere, pază, etc.)), conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul ţării sau alte cazuri în care reproducerea este necesară”.

 • Reglementam aspecte generale privind întreținerea animalelor, precum Eutanasia: Art. 19. Eutanasia animalelor de companie, alin. (2): „(2) Pot fi eutanasiate, în baza fişei de observaţie, numai animalele care suferă dureri fizice insuportabile, provocate de traumatisme acute sau de o boală incurabilă, incompatibilă cu viața, ambele fiind diagnostificate în urma unui examen medical efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecția şi asistența animalelor, animalele diagnostificate ca fiind bolnave de rabie, în urma unei carantine de 15 zile. ”

 • Implicarea societății civile la luarea deciziilor și la activităţile privind protecția şi asistenţa animalelor de companie;

 • Oferim pârghii asupra Controlului de către societatea civilă Art. 25, alin. (1): „Statul garantează şi încurajează participarea societății civile la luarea deciziilor și la activităţile privind protecția şi asistenţa animalelor de companie. precum şi la exercitarea controlului obştesc asupra modului în care persoanele fizice şi juridice respectă legislaţia privind întreținerea şi protecţia animalelor de companie. în baza unei informări ample a populaţiei şi asigurării accesului acesteia la orice informaţie de interes public.”


Proiectul de lege nu implică cheltuieli bugetare, pentru că din răspunsul oficial al Ministerului Agriculturii. Dezvoltării Regionale și Mediului, în anul 2007, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu suportul Uniunii Europene a achiziționat servicii de dezvoltare a Sistemul informațional automatizat ”Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor” valoarea căruia a constituit 2 296 777 euro, iar în 2015 a fost dezvoltat pentru suma de 170 000$.


Deci, acest sistem dezvoltat poate servi drept gazdă pentru Baza de date Electronică unica a animalelor de companie din Republica Moldova.


Mulțumesc din suflet participanților la consultările privind elaborarea proiectului de Lege:

 • primarul mun. Edineț, primarul mun. Leova, primarul mun. CeadîrLunga, etc.;

 • AO „ALGA”, AO „Primăvara care ne Unește”, AO „Pentru Popor”, „Doctor Vet”, AO „Citadela”, AO „Cetățean Activ”,AO AFA etc.;

 • Directorul Centrului De Adăpost Pentru Animale Fără Stăpân din Mun.Bălți, șeful Secției de Control și Protecției Animalelor din cadrul Primăriei Chișinău, etc.;

 • Reprezentanții UTA Găgăuzia.

 • Și tuturor celor implicați în elaborarea lui.


Уважаемые граждане! Разрешите представить вам проект закона о содержании и защите домашних животных компаньонов, который разработан с целью регулирования регистрации домашних животных с кровом и без него на всей территории Республики Молдова, а также их защиты. На уровне местной публичной администрации I и II уровней одной из наиболее часто упоминаемых жителями проблем является проблема бездомных собак. Жители часто обращаются к местным избранникам, ссылаясь на неудовлетворенность тем фактом, что множество бездомных собак блокируют доступ к свалкам, блокируют дворы, зоны доступа в государственные учреждения, медицинские учреждения, фермы, частные предприятия, парки и т. д. и требуют срочного решения этой проблемы. Отсутствие четкого регулирования на национальном уровне, а также невыполнение этого положения, создает обстоятельства, при которых представители местных властей I и II уровня по-прежнему не могут решить поставленные проблемы, а скромные бюджеты населенных пунктов не позволяют строительство приютов и постоянное содержание бездомных домашних животных. Еще серьезнее проблема больших городов и муниципалитетов: даже если власти определили источники и построили временные приюты для стерилизации, количество бездомных животных на улицах не уменьшается, потому что миграция собак из более мелких населенных пунктов постоянно увеличивается. Соответственно, усилия этих властей напрасны. Вот почему в январе я решила начать комплексный процесс исследования проблемы бездомных животных, чтобы представить вам сегодня комплексный проект, который сможет решить проблему системно. Для начала хотелось бы от всей души поблагодарить всех участников пяти раундов слушаний и консультаций, организованных OTIP из четырех областей Республики Молдова и отдельно из Кишинева. 90 рабочих дней. 28 страниц. Сотни мэров, местных, муниципальных и районных советников. 20 заинтересованных и профильных объединений, десятки активных граждан, десятки защитников прав животных. Рада, что вместе нам удалось улучшить предложенный проект для консультаций, так что у нас есть улучшенный законопроект о содержании и защите домашних животных компаньонов, готовый к регистрации сегодня. В первую очередь, этот проект направлен на защиту домашних животных с кровом и без него. Во-вторых, этот закон создаст рычаги и равные условия для всех местных администраций в Республике Молдова, независимо от их размера, для наблюдения за бездомными домашними животными и сокращения их популяции путем стерилизации. В-третьих, через этот законопроект мы будем продвигать программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), которая оказалась наиболее эффективной и гуманной для сокращения населения бездомных домашниех животных компаньонов. В то же время в среднесрочной и долгосрочной перспективе программа ОСВВ является наиболее эффективной с финансовой точки зрения, демонстрируя прозрачность и оправданность расходования государственных денег. - В-четвертых, этот проект связан с разработкой уникальной электронной базы данных для животных компаньонов с кровом и без из всех населенных пунктов Республики Молдова, чтобы мы могли дисциплинировать владельцев животных и иметь возможность вернуть домой каждое брошенное и потерянное животное. - В-пятых, этот закон будет способствовать популяризации соответствующих культур граждан в отношениях с животными, воспитанию и укреплению человеческого отношения к животным, а также недопущению жестокого обращения с животными. В этом законопроекте: - обязать «Местные советы утвердить решение о выделении земли для захоронения домашних животных и ямы Беккера». - Запрещаем борцовские матчи, в которых участвуют домашние животные компаньоны - обязываем стерилизовать домашних животных, если они не для того, чтобы участвовать в экономической деятельности (продажа, воспроизведение, предложение услуг, в которых они участвуют домашние животные (фотосъемка, катание на лошадях, спаривание, охрана и т. д.)), сохранение видов животных существующие на территории страны или другие случаи, когда воспроизведение это необходимо" - Регулируем общие вопросы содержания животных, такие как эвтаназия: Статья 19. Эвтаназия домашних животных, п. (2): "(2) животные, которые могут быть подвергнуты эвтаназии это те животные которые, страдают от невыносимой физической боли, вызванной острой травмой или неизлечимой болезни, несовместимой с жизнью, будучи диагностированы после медицинского осмотра ветеринарным врачом, в присутствии, представителей неправительственныех организации по защите и поддержке животных, животных с диагнозом бешенство после карантин 15 дней. ” - Вовлекать гражданское общество в принятие решений и деятельности, в защите и помощи домашним животным компаньонов - Мы предлагаем рычаги контроля со стороны гражданского общества Статья 25, п. (1): «Государство гарантирует и поощряет участие гражданского общества в принятии решения и действия по защите и помощи животным компаньонам а также при осуществлении общественного контроля над режимом в котором физические и юридические лица соблюдают законодательство о содержание и охрана домашних животных, на основе информирования населения и обеспечение его доступа к любой информации общественного интереса. " Законопроект не предусматривает бюджетных расходов, потому что из полученного мной официального ответа Министерства Сельского хозяйства Регионального Развития и Окружающей Среды, в 2007 году Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке Европейского Союза приобрело услуги по разработке автоматизированной информационной системы «Система идентификации и отслеживания животных» на сумму 2 296 777 евро, а в 2015 году была разработана. за 170 000 долларов. Таким образом, эта разработанная система может служить хостом для уникальной электронной базы данных домашних животных в Республике Молдова. Большое спасибо участникам консультаций по разработке законопроекта: - мэр муниципалитета Единец, мэр муниципалитета Леова, мэр муниципалитета Чадыр-Лунга и т. д .; - АО «АЛГА», АО «Весна, которая нас объединяет», АО «Для народа», «Доктор Вет», АО «Цитадель», АО «Активный гражданин», АО АФА и др .; - Директор Центра приютов для животных в Бэлць, начальник Управления по контролю и защите животных в Примэрия Кишинева и др .; - Представители АТО Гагаузия. И всем, кто участвовал в его разработке.Aici puteți descărca proiectul de lege în Română și Rusă:


Proiect de lege privind întreținerea și
.
Download • 486KB85 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate
 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!