Statutul mun. Bălți - șantaj sau fariseism marca Marcoci


Proiectul de lege nr. 257 din 30.09.2021 privind Statutul Municipiului Bălți nu are avizul direcției juridice a secretariatului parlamentului, măcar că Articolul 54 al Regulamentului Parlamentului prevederile că "Proiectul de act legislativ şi propunerea legislativă se transmit spre avizare complexă Direcţiei juridice a Secretariatului Parlamentului, care, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare, va prezenta comisiei permanente sesizate în fond ".


La fel nu are avizul comisiei sesizate în fond, care ar trebui sa fie cel puțin Comisia Administrație Publică și comisia Buget și Finanțe.


Nu are nici avizul guvernului.


Conform Articolul 58 al Regulamentului Parlamentului: "Neprezentarea avizului de către guvern în termen de cel mult 30 de zile sau într-un termen mai restrîns, stabilit de Preşedintele Parlamentului, nu împiedică examinarea proiectului de către Parlament."


Astăzi e 15 noiembrie 2021 și se împlinesc 46 de zile de când deputații din Bălți Marcoci și Grosu au înregistrat proiectul de lege privind Statutul Municipiului Bălți.


Întrebare: " de ce până acum n-a fost pus pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului și n-au fost întreprinse măsuri pentru a vota acest proiect de Lege imperios de necesar, daca acești deputați reprezintă majoritatea parlamentară, secretariatul Parlamentului, direcția juridică și toate comisiile in fond din parlament sunt conduse de reprezentanții lor și tot ei reprezintă guvernul cu toate ministerele.


In contextul alegerilor locale noi din Bălți, din 21 noiembrie 2021, având în vedere că deputatul Marcoci este candidatul partidului de guvernământ, să înțelegem că înregistrarea acestui proiect de lege a fost doar o încercare de a aduna dividende electorale sau un șantaj pentru Bălțeni?


В законопроекте но. 257 от 30.09.2021 г. о Статусе муниципия Бельцы нет заключения Юридического отдела секретариата парламента, даже если

Статья 54 Регламента Парламента гласит, что "Проект законодательного акта и законодательное предложение должны быть представлены для комплексного утверждения в Юридический департамент Секретариата Парламента, который в течение 30 рабочих дней представляет ответственной постоянной комиссии и Управлению парламентского документирования Секретариата Парламента свое заключение".


У него также нет заключения ответственной постоянной комиссии, котоой должны быть, по крайней мере, Комиссия по государственному управлению и Комиссия по бюджету и финансам.


К тому же у него даже нет одобрения правительства.


В соответствии со ст. 58 Правил процедуры парламента, «Непредставление заключения правительством в течение максимум 30 дней или более короткого срока, установленного Председателем Парламента, не препятствует рассмотрению проекта Парламентом».

Сегодня 15 ноября 2021, и исполнилось 46 дней с тех пор, как депутаты от Бельц Маркочь и Гросу зарегистрировали законопроект о Статуте Мун. Бельцы.


Вопрос: Почему он до сих пор не включен в повестку дня заседания парламента и не было предпринято никаких шагов для голосования по столь необходимому законопроекту, если эти депутаты представляют парламентское большинство, секретариат парламента, юридический отдел и все парламентские комисси в парламенте возглавляют их коллеги по правившей партии, а также они представляют правительство со всеми министерствами?


В контексте новых местных выборов в Бельцах, учитывая, что депутат Маркочь является кандидатом от правящей партии, можем ли мы предположить что регистрация этого законопроекта была всего лишь попыткой собрать электоральные дивиденды или предвыборным шантажом для жителей Бельц?


446 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate
 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!